DO UNII TUŻ-TUŻ - Zezwolenia na czas umów o dzieło (część 2)

Ułatwienia w przypadku przekształceń

W razie zmiany nazwy, przekształcenia formy prawnej, połączenia lub podziału przedsiębiorcy warunek dotyczący prowadzenia w kraju przez określony czas działalności gospodarczej w danej dziedzinie może być uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z poprzednio działających przedsiębiorców spełniał taki warunek, a równocześnie nowo powstały przedsiębiorca podjął działalność w jednej z kategorii prac, w ramach realizacji których dopuszczalne jest zatrudnienie pracowników w RFN, i prowadzi ją do dnia złożenia wniosku.

Zasadę tę stosuje się także do przedsiębiorców, jeżeli zmiana nazwy, przekształcenie formy prawnej, połączenie lub podział przedsiębiorcy następuje w czasie wykonywania w RFN umów o dzieło na podstawie ważnego zezwolenia.

Grupy kapitałowe

Jeżeli przedsiębiorca wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zezwolenie - z uwzględnieniem określonej w zaświadczeniu ZUS średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych u każdego przedsiębiorcy tej grupy - może być wydane spółce dominującej lub wskazanej przez nią spółce zależnej (lub stowarzyszonej), jeżeli:

  zarówno spółka dominująca, jak i spółki zależne indywidualnie spełniają wymogi określone w rozporządzeniu ministra gospodarki;

  spółki zależne złożą oświadczenia, że nie będą samodzielnie ubiegać się o przydział osobomiesięcy;

  spółka dominująca dołączy do wniosku kserokopię dokumentu potwierdzającego, że w spółce zależnej i jej organach ma większość głosów.

Limity na kolejne dwa lata

Minister gospodarki może, oprócz zezwolenia, przyznać limity (w osobomiesiącach) na dwa kolejne okresy obliczeniowe. Liczba osobomiesięcy na każdy dodatkowy okres obliczeniowy, przyznana przez ministra, nie może jednak przekroczyć 75 proc. łącznego limitu przyznanego przez stronę niemiecką na okres obliczeniowy, na który zezwolenie zostało przyznane. Wykorzystaną przez przedsiębiorcę liczbę osobomiesięcy, przyznaną na mocy wcześniejszych zezwoleń, odlicza się przy dokonywaniu przydziału osobomiesięcy w kolejnych terminach rozdziału limitu.

Nie wykorzystane limity

Już w okresie składania wniosku należy w miarę precyzyjnie oszacować możliwości eksportu usług w okresie rozliczeniowym, na który dany przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie. Wykorzystanie osobomiesięcy, przyznanych w poprzednim zezwoleniu, poniżej 60 proc. może być bowiem podstawą do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia, a przedsiębiorca przy następnym rozdziale limitu jest kwalifikowany jako przedsiębiorca ubiegający się o przydział osobomiesięcy po raz pierwszy.

Procedura "niemiecka"

Uzyskanie zezwolenia w Ministerstwie Gospodarki nie oznacza końca formalności. Rozpoczyna się procedura "niemiecka".

Po pierwsze, pracownik musi uzyskać wizę niemiecką w konsulacie RFN właściwym dla miejsca jego zamieszkania w kraju. Wydawana jest ona na wniosek polskiego przedsiębiorstwa na trzy miesiące. Warunkiem jej wydania jest otrzymanie przez polskie przedsiębiorstwo od polskiego Ministerstwa Gospodarki limitu zatrudnienia oraz tzw. zapewnienia wydania zezwolenia na pracę przez Federalny Urząd Pracy RFN.

Po przyjeździe do RFN i dopełnieniu niezbędnych formalności polskiemu pracownikowi udzielane jest zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę na czas przewidzianego okresu zatrudnienia przy realizacji umowy o dzieło.

Wiza i zezwolenie na pracę

Od ogólnej zasady obowiązującej w prawie niemieckim, zgodnie z którą wiza może zostać przez konsulat RFN wydana dopiero za zgodą Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w przypadku pracowników zatrudnianych w ramach limitów przewidziano wyjątek, który powoduje znaczne skrócenie i uproszczenie procedury. Przedłożenie przez przedsiębiorcę zezwolenia oraz wspomnianego "zapewnienia" jest warunkiem koniecznym i jednocześnie - co do zasady - wystarczającym, by pracownicy mogli uzyskać wizę.

Innym ułatwieniem jest to, że polskie przedsiębiorstwa, realizujące umowę o dzieło, są upoważnione do występowania w imieniu swoich pracowników w celu uzyskania zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę. Pozwala to ujednolicić, uprościć, przyspieszyć procedurę i tym samym zmniejszyć jej koszty.

Zezwolenie na pracę zostaje udzielone pracownikowi polskiego przedsiębiorstwa oddelegowanemu do pracy w ramach umowy o dzieło, jeżeli: ma on zezwolenie na pobyt, jego wynagrodzenie wynikające z umowy, łącznie z częścią wypłacaną w związku z zatrudnieniem za granicą, odpowiadać będzie wynagrodzeniu, jakie przewidują za wykonywanie porównywalnej pracy niemieckie układy zbiorowe oraz została złożona - we właściwym krajowym urzędzie zatrudnienia - kopia umowy o dzieło.

Maksymalnie dwa lata

Zezwolenie na pracę jest udzielane na zakładany czas prac przewidzianych w umowie o dzieło, jednak co do zasady na okres nie dłuższy niż dwa lata. Gdy realizacja umowy o dzieło trwa dłużej niż dwa lata, zezwolenie to przedłuża się odpowiednio, jednak nie na dłużej niż sześć miesięcy. Jeżeli natomiast od początku zostało ustalone, że realizacja umowy o dzieło będzie trwać dłużej niż dwa lata, wtedy zezwolenia udziela się maksymalnie na trzy lata.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych zezwolenie na pracę jest udzielane na najwyżej cztery lata.

Po wykonaniu jednej umowy o dzieło może zostać udzielone zezwolenie w celu realizacji innej umowy o dzieło w ramach dopuszczalnych ww. maksymalnych okresów.

Ponowne zatrudnienie

Pracownikowi polskiemu, który ma ponownie zostać zatrudniony w charakterze pracownika realizującego umowę o dzieło, władze RFN mogą udzielić zezwolenia na pracę, jeżeli czas między wyjazdem a ponownym przyjazdem nie jest krótszy niż całkowity okres ważności poprzedniego zezwolenia na pobyt. Okres ten wynosi jednak najwyżej dwa lata, jeżeli zaś pracownik przed wyjazdem nie był zatrudniony dłużej niż dziewięć miesięcy, okres ten wyniesie trzy miesiące.